Warunki licencji

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego – Cubic Orb sp. z o.o.

Niniejsza umowa („Umowa”) udzielenia licencji na korzystanie z Programu (jak zdefiniowano w Umowie) została zawarta pomiędzy Cubic Orb sp. z o.o. (dawniej Geo-Spot Biuro Geodezji Krzysztof Krzeszowski) z siedzibą w Strzegomiu, adres: ul. Św. Jadwigi 7/4, 58-150 Strzegom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000761654, NIP: 8842794921, REGON: 382009077, kapitał zakładowy w wysokości 5.400 zł („Cubic Orb”), a Użytkownikiem (jak zdefiniowano w Umowie).

§ 1. Definicje

Jeżeli z brzmienia lub celu Umowy nie wynika co innego, użyte w niej sformułowania pisane w poniższy sposób mają następujące znaczenie:

Aktualizacje wszelkiego rodzaju uzupełnienia, modyfikacje, ulepszenia lub dostosowania Programu, które następują od momentu zawarcia Umowy.
Klucz Licencyjny indywidualny zestaw znaków przypisany do danej licencji i przesyłany Użytkownikowi w chwili zapłaty ceny za udzielenie licencji na Program w celu jego identyfikacji i umożliwienia mu korzystania z Programu.
Licencja Czasowa Model Licencji umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Programu przez określony czas.
Licencja Jednostanowiskowa Model Licencji umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Programu na jednym urządzeniu końcowym.
Licencja Jednostanowiskowa Przenośna Model Licencji umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Programu na dowolnej ilości urządzeń końcowych na podstawie klucza USB.
Licencja Wieczysta Model Licencji umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Programu bez ograniczeń czasowych.
Model Licencji umieszczony na Stronie Internetowej opis właściwości licencji na korzystanie z Programu lub Pakietu Programów, wskazujący w szczególności cenę za udzielenie licencji, czas trwania licencji, ilość urządzeń końcowych, na których może być zainstalowany Program lub Pakiet Programów, którego treść obowiązująca w chwili zamówienia przez Użytkownika Programu lub Pakietu Programów stanowi integralną część Umowy.
Pakiet Programów ustalony przez Cubic Orb i wskazany w Modelu Licencji zestaw co najmniej dwóch Programów, które mogą być nabyte łącznie.  
Pracownik Użytkownika osoba zatrudniona w działalności gospodarczej Użytkownika na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego. 
Program program komputerowy, do którego prawa posiada Cubic Orb i który jest przedmiotem tej licencji.
Subskrypcja usługa polegająca na wykupieniu czasowego dostępu do Aktualizacji przez Użytkownika.
Strona Internetowa strona internetowa Cubic Orb pod adresem www.cubicorb.com
Strony strony Umowy, czyli Użytkownik i Cubic Orb.
Utwory Powiązane wszystkie wytwory działań kreatywnych, do których prawa posiada Cubic Orb i które powstały w związku z Programem, ale nie są programem komputerowym według ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności dokumentacja stworzona w związku z Programem, algorytmy wykorzystane w Programie, interface Programu, ikony i elementy graficzne użyte w Programie, logo.    
Użytkownik osoba, która zamówiła Klucz Licencyjny i jest stroną Umowy (w tym również spółka lub inna jednostka organizacyjna w przypadku zamówienia Klucza Licencyjnego w jej imieniu); Strony przyjmują domniemanie, że jest to osoba, której dane zostały wpisane w formularzu rejestracyjnym.  
Wersja Demonstracyjna darmowa wersja Programu udostępniana krótkoterminowo w celu zapoznania się z jego funkcjonalnościami.  

§ 2. Podstawowe warunki Umowy  

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika Klucza Licencyjnego.
 2. Treść Umowy jest umieszczona na Stronie Internetowej w sposób umożliwiający łatwe zapoznanie się z jej treścią, a także jej pobranie przed zamówieniem Klucza Licencyjnego.
 3. Zamawiając Klucz Licencyjny Użytkownik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy, warunkami wybranego przez niego Modelu Licencji, regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Cubic Orb oraz regulaminu promocji w Cubic Orb i akceptuje treść każdego z tych dokumentów w całości.
 4. Umowa nie wymaga dla swojej ważności formy pisemnej, zaakceptowanie jej warunków, które następuje przy zamówieniu Klucza Licencyjnego zastępuje oświadczenie woli zawarciu Umowy.   
 5. Jeżeli z brzmienia lub celu Umowy nie wynika co innego, jej postanowienia stosuje się również do Pakietu Programów.

§ 3. Oświadczenia Stron

 1. Cubic Orb oświadcza, że przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do Programu (w tym również prawo do wykonywania praw zależnych do Programu), włączając w to prawa do kodu źródłowego i wynikowego Programu, a także do Utworów Powiązanych.
 2. Cubic Orb oświadcza, że jest uprawniona do udzielenia licencji na korzystanie z Programu na zasadach wskazanych w Umowie i z chwilą jej zawarcia.
 3. Cubic Orb oświadcza, że Program został stworzony bez naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.
 4. Cubic Orb oświadcza, że dołożyło najlepszych starań aby Program był wolny od wad i usterek.
 5. Użytkownik oświadcza, że jest umocowany do zawarcia Umowy i że uzyskał wszelkie niezbędne zgody do jej zawarcia (jeżeli jest taka potrzeba).
 6. Użytkownik oświadcza, że zamierza korzystać z Programu dla celów swojej działalności gospodarczej.

§ 4. Postanowienia ogólne dotyczące licencji

 1. Z chwilą przesłania Klucza Licencyjnego Cubic Orb udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Programu na warunkach określonych poniżej. Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Programu wyłącznie w związku z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej.
 2. Na podstawie licencji Użytkownik jest uprawniony do:
  1. instalacji Programu na urządzeniu końcowym;
  2. przechowywania Programu w pamięci urządzenia końcowego (w tym również w jego pamięci operacyjnej w zakresie w jakim jest to niezbędne do używania Programu);
  3. wyświetlania Programu na urządzeniu końcowym;
  4. uruchamiania i używania Programu na urządzeniu końcowym.
 3. Użytkownik jest uprawniony do wykonania jednej zapasowej kopii Programu dla celów archiwalnych i bezpieczeństwa (przez co należy rozumieć ponowną instalację Programu w razie jego utraty).
 4. Użytkownik jest uprawniony do trwałego, jak i czasowego zwielokrotnienia Programu wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania uprawnień wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 5. Licencja upoważnia do korzystania z Programu wyłącznie jednego Użytkownika albo jednego Pracownika Użytkownika.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Utworów Powiązanych wyłącznie w powiązaniu z Programem i wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z Programu zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 5. Postanowienia dotyczące poszczególnych Modeli Licencji

 1. Użytkownik posiadający Licencję Jednostanowiskową może korzystać z Programu na jednym urządzeniu końcowym.
 2. Użytkownik posiadający Licencję Jednostanowiskową Przenośną może korzystać z Programu na dowolnym urządzeniu końcowym, przy czym do korzystania z Programu poza Kluczem Licencyjnym wymagane jest podłączenia do urządzenia końcowego pamięci USB.
 3. Użytkownik posiadający Licencję Czasową jest uprawniony do korzystania z Programu przez czas określony w Modelu Licencji. Czas licencji liczy się od pierwszego zainstalowania Programu na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Użytkownik posiadający Licencję Wieczystą jest uprawniony do korzystania z Programu przez czas nieokreślony. Użytkownik uzyskuje dostęp do Aktualizacji przez okres roku od pierwszego zainstalowania Programu na urządzeniu końcowym przy czym może on przedłużyć czas Aktualizacji wykupując Subskrypcję.
 5. Użytkownik posiadający Pakiet Programów może zainstalować każdy z Programów na wybranym przez siebie urządzeniu końcowym, przy czym każdy z Programów może być używany wyłącznie przez jednego Użytkownika albo jednego Pracownika Użytkownika.

§ 6. Postanowienia dotyczące Wersji Demonstracyjnej

 1. Umowa dotycząca korzystania z Wersji Demonstracyjnej zostaje zawarta z chwilą instalacji Wersji Demonstracyjnej na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Umowa jest umieszczona na Stronie Internetowej (podstronie danego Programu) w sposób umożliwiający łatwe zapoznanie się z jej treścią, a także jej pobranie przed pobraniem Programu. Instalując Wersję Demonstracyjną Użytkownik potwierdza, że zna i akceptuje jej treść w całości.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Wersji Demonstracyjnej na zasadach i przez czas określony w warunkach Wersji Demonstracyjnej, które znajdują się na Stronie Internetowej (podstronie danego Programu). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że funkcjonalności Programu w jego Wersji Demonstracyjnej mogą (aczkolwiek nie muszą) różnić się od funkcjonalności w pozostałych Modelach Licencji.
 4. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami Wersji Demonstracyjnej oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Cubic Orb i akceptuje je w całości.
 5. Umowa nie wymaga dla swojej ważności formy pisemnej, zaakceptowanie warunków licencji, które następuje w chwili instalacji Programu zastępuje oświadczenie woli obu Stron o zawarciu Umowy.  
 6. Użytkownik uzyskuje bezpłatną licencję na korzystanie z Wersji Demonstracyjnej na jednym urządzeniu końcowym przez czas określony w jej warunkach. Użytkownik nie uzyskuje licencji na korzystanie z Aktualizacji.
 7. Z zastrzeżeniem § 2 i 5 Umowy postanowienia Umowy mają zastosowanie do Wersji Demonstracyjnej.  

§ 7. Ograniczenia w korzystaniu z Programu 

 1. Licencja odnosi się do Programu jako całości, poszczególne elementy Programu nie mogą być rozdzielane do używania na więcej niż jednym urządzeniu końcowym.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Programu wyłącznie w sposób wskazany w Umowie. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. zwielokrotniania, przechowywania, odtwarzania i wyświetlania Programu w zakresie szerszym niż wynikający z Umowy;
  2. modyfikowania Programu jego tłumaczenia, przystosowywania lub zmiany układu;
  3. umieszczania Programu w sieci Internet;
  4. jakichkolwiek czynności związanych albo zmierzających do usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń Programu;
  5. dekompilacji ani dezasemblacji Programu;
  6. rozpowszechniania Programu (w tym najmu lub użyczenia egzemplarzy Programu) oraz udostępniania Programu w taki sposób, aby mogła się z nim zapoznać nieograniczona ilość osób.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji na korzystanie z Programu, ani do obciążania licencji jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności do wydzierżawienia licencji na korzystanie Programu lub ustanowienia na niej użytkowania.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do cesji praw i wierzytelności z Umowy (w tym do cesji praw z licencji) ani do przeniesienia praw z licencji na korzystanie z Programu na rzecz osoby trzeciej (niezależnie od tego czy byłoby to odpłatne czy nie) i jednocześnie zobowiązuje się do niedokonywania takich czynności przez czas trwania Umowy. W przypadku dokonania którejkolwiek z tych czynności Użytkownik niezwłocznie zapłaci na żądanie Cubic Orb karę umowną w wysokości wynoszącej równowartość opłaty licencyjnej, którą uiścił za Program. Cubic Orb jest uprawniony do żądania kary umownej w ciągu 90 dni od dowiedzenia się o zdarzeniu powodującym naruszenie. Cubic Orb ma prawo żądać dodatkowego odszkodowania w razie poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej.
 5. Ograniczenia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie również do Aktualizacji oraz Utworów Powiązanych.

§ 8. Odpowiedzialność Stron

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Programu wyłącznie w zakresie wskazanym w Umowie i wyłącznie dla celów własnej działalności gospodarczej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Programu w sposób zgodny z prawem.
 3. Cubic Orb ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jej winy umyślnej.
 4. Cubic Orb dokłada wszelkich starań aby Program był jak najwyższej jakości, jednak Program jest udostępniony Użytkownikowi w stanie takim jaki jest („as is”). Cubic Orb nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w związku z Programem, a ewentualna odpowiedzialność Cubic Orb za wady Programu w tym z tytułu rękojmi jest w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie wyłączona.
 5. W najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie Cubic Orb nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Programem, w szczególności z jego działaniem lub niedziałaniem, a także współdziałaniem z innymi programami i urządzeniami.
 6. Cubic Orb nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
  1. szkody spowodowane błędną konfiguracją urządzenia końcowego (sprzętową lub programową) Użytkownika i ewentualne nieprawidłowe działanie Programu z tego powodu;
  2. szkody spowodowane błędną obsługą Programu;
  3. utracone korzyści w przypadku ewentualnego czasowego braku działania lub nieprawidłowego działania Programu.
 7. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wskazane powyżej (w tym również brak jakiejkolwiek gwarancji) odnoszą się także do Aktualizacji oraz Utworów Powiązanych.

§ 9. Wypowiedzenie Umowy

 1. Cubic Orb jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych sytuacji:
  1. co najmniej jedno oświadczenie Użytkownika będzie nieprawidłowe;
  2. Użytkownik wykorzystuje Program do celów sprzecznych z prawem (np. na podstawie Programu przygotowuje materiały zawierające zafałszowane dane);
  3. Użytkownik korzysta z Programu w sposób niezgodny z jego uprawnieniami z licencji;
  4. Użytkownik dokona jakiegokolwiek działania lub zaniechania, które jest zakazane na podstawie Umowy (w szczególności wskazanych w § 7 Umowy).
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez wysłanie emaila lub wiadomości na konto Użytkownika na Stronie Internetowej). W przypadku wypowiedzenia Umowy Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż następnego dnia od doręczenia mu oświadczenia o wypowiedzeniu) usunąć Program z wszystkich urządzeń końcowych.
 3. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu ceny, którą Użytkownik zapłacił za licencję na korzystanie z Programu.

§ 10. Postanowienia końcowe  

 1. Użytkownik będzie niezwłocznie informowany o wszelkich zmianach Umowy. W przypadku dokonania takich zmian jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. W przypadku przedłużenia licencji (w tym automatycznego, np. za pomocą płatności rekurencyjnych) umowa ulega automatycznemu przedłużeniu i obowiązuje w brzmieniu zamieszczonym na Stronie Internetowej w chwili przedłużenia.
 3. Ilekroć Umowa odnosi się do przepisów prawa oznacza to przepisy prawa obowiązujące w danej chwili z uwzględnieniem odpowiednich zmian i nowelizacji.
 4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy (w całości lub w części), lub kilka jej postanowień jest lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają nadal ważne lub skuteczne. Postanowienia takie (jak również pozostałe postanowienia Umowy) powinny być interpretowane w sposób jak najbardziej zbliżony i odzwierciedlający cel postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
 5. Prawem wyłącznie właściwym dla Umowy (włączając w to ważność lub nieważność, zawarcie lub niezawarcie, interpretację, a także wykonanie lub niewykonanie) oraz licencji udzielonej na jej podstawie jest prawo polskie.
 6. Strony ustalają, że wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Cubic Orb. Postanowienie to ma w szczególności zastosowanie do wszelkich roszczeń związanych z naruszeniem Umowy (w tym warunków licencji), również gdy stanowi ono czyn niedozwolony, a także do powództw o ustalenie lub ukształtowanie stosunku prawnego w związku z Umową (w tym ustalenie istnienia Umowy).