REGULAMIN PROMOCJI W CUBIC ORB SP. Z O.O.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin promocji („Regulamin Promocji”) określa warunki promocji towarów i usług Cubic Orb.
 2. Regulamin Promocji jest powiązany z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Cubic Orb („Regulamin”). W sprawach nieuregulowanych (w szczególności co do pomocy technicznej, reklamacji oraz odpowiedzialności) mają do niego odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin Promocji i Regulamin są umieszczone na Stronie Internetowej w sposób umożliwiający Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą używanego przez niego systemu teleinformatycznego.
 4. Regulamin Promocji nie stoi na przeszkodzie negocjacji indywidualnych warunków umów przez Użytkowników, w szczególności tych zainteresowanych nabyciem większej ilości Licencji na Programy Komputerowe lub nawiązaniem stałej współpracy w zakresie dystrybucji lub pośrednictwa w sprzedaży towarów lub usług Cubic Orb.
 5. Regulamin Promocji nie stoi na przeszkodzie oferowania indywidualnych Promocji Użytkownikom przez Cubic Orb, w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi normami prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 2. Definicje

 1. Jeżeli z Regulaminu Promocji nie wynika inaczej użyte w nim wyrażenia zdefiniowane w Regulaminie i pisane w sposób określony w Regulaminie mają znaczenie nadane im przez Regulamin.
 2. Jeżeli z Regulaminu Promocji nie wynika co innego użyte w Regulaminie Promocji określenia pisane w poniższy sposób mają następujące znaczenie:
Aktualizacje wszelkiego rodzaju uzupełnienia, modyfikacje, ulepszenia lub dostosowania Programu Komputerowego.
Licencja prawo do korzystania z Programu Komputerowego lub Pakietu Programów na warunkach i polach eksploatacji wskazanych w Umowie Licencyjnej.
Pakiet Programów co najmniej dwa Programy Komputerowe możliwe do nabycia jako całość zgodnie z ofertą Cubic Orb.
Pakiet Kartowanie Pakiet Programów, na który składają się programy: GoKart, KaliBronek oraz GeoView.
Pełen Pakiet Pakiet Programów, na który składają się wszystkie Programy Komputerowe z wyjątkiem tych które zostały stworzone pod systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych.
Plotka Program Komputerowy, do którego prawa posiada Cubic Orb i który służy do wysyłania plików wyplotów, wydruków bezpośrednio do drukarki lub plotera.
Promocje wszystkie promocje, które dotyczą towarów i usług Cubic Orb, czyli zarówno Promocje Stałe, jak i Promocje Czasowe.
Promocje Stałe Promocje obowiązujące od momentu wejścia w życie Regulaminu Promocji do momentu zmiany Regulaminu Promocji polegającej na usunięciu tej Promocji.
Promocje Czasowe Promocje obowiązujące przez czas wskazany w ich warunkach.
Subskrypcja usługa polegająca na wykupieniu czasowego dostępu do Aktualizacji przez Użytkownika.
Wersja Demonstracyjna   darmowa wersja Programu Komputerowego udostępniana krótkoterminowo w celu zapoznania się z jego funkcjonalnościami

 

PROMOCJE OBOWIĄZUJĄCE W CUBIC ORB

§ 3. Postanowienia Ogólne

 1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Promocji.
 2. Promocje mogą być Promocjami Stałymi lub Promocjami Czasowymi.
 3. Promocje Stałe obowiązują od momentu wejścia w życie Regulaminu Promocji lub jeżeli zostały wprowadzone później od momentu zmiany Regulaminu w tym przedmiocie do momentu zmiany Regulaminu Promocji polegającej na usunięciu tej Promocji.
 4. Promocje Czasowe obowiązują od momentu ich ogłoszenia do upływu czasu wskazanego w ich warunkach. Wprowadzenie Promocji Czasowej nie wymaga zmiany Regulaminu Promocji.
 5. Szczegółowe informacje o Promocjach i ich warunki mogą być zawarte na Stronie Internetowej w podstronie dotyczącej towaru lub usługi, którego dotyczy ta Promocja. Jeżeli z takich informacji nie wynika coś innego, stosuje się do nich Regulamin Promocji.

§ 4. Zniżka na nabycie Licencji na ten sam Program Komputerowy

W przypadku jednoczesnego nabycia większej ilości Licencji na ten sam Program Komputerowy Użytkownik jest uprawniony do następujących zniżek:

 1. cena drugiej Licencji ulega obniżeniu o 10%,
 2. cena trzeciej Licencji ulega obniżeniu o 20%
 3. cena czwartej i następnych Licencji ulega obniżeniu o 30%

§ 5. Zniżka na Program Komputerowy w przypadku zakupu Urządzenia Satlab

 1. W przypadku nabycia Urządzenia Satlab od Cubic Orb Użytkownik uzyskuje kod rabatowy uprawniający go do nabycia jednego wybranego przez siebie Programu Komputerowego lub Pakietu Programów za cenę obniżoną o 25%.
 2. Kod rabatowy jest ważny przez sześć miesięcy od dnia nabycia Urządzenia Satlab, za który uznaje się dzień, w którym cena Urządzenia Satlab zostanie zaksięgowania na koncie Cubic Orb.

§ 6. Zniżka na Urządzenie Satlab w przypadku nabycia Licencji na Program Komputerowy

 1. W przypadku nabycia Licencji na Program Komputerowy przez Użytkownika uzyskuje on uprawnienie do nabycia jednego wybranego przez siebie Urządzenia Satlab za cenę obniżoną o 5%.
 2. Uprawnienie do nabycia Urządzenia Satlab za cenę obniżoną o 5% jest ważne przez sześć miesięcy od dnia nabycia Licencji.

§ 7. Program Plotka w przypadku nabycia Licencji na niektóre Pakiety Programów

 1. W przypadku nabycia Licencji na Pełen Pakiet lub Pakiet Kartowanie Użytkownik uzyskuje nieodpłatną Licencję na program Plotka.
 2. Licencja na program Plotka jest udzielana na czas trwania Licencji na Pakiet Programów, z którego nabyciem wiązało się jej udzielenie.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 8. Wyłączenie zastosowania; zakaz przelewu

 1. Regulamin Promocji nie ma zastosowania do Wersji Demonstracyjnych.
 2. Jeżeli z Regulaminu Promocji lub warunków danej Promocji wyraźnie nie wynika co innego, Regulamin Promocji nie ma zastosowania do Licencji, w których opłata licencyjna nie przekracza 100 zł.
 3. Jeżeli z Regulaminu Promocji lub warunków danej Promocji wyraźnie nie wynika co innego, Regulamin Promocji nie ma zastosowania do Subskrypcji ani do przedłużenia Licencji. Nie wyklucza to stosowania indywidualnych lub zbiorowych Promocji dotyczących Subskrypcji
 4. Jeżeli z brzmienia warunków Promocji nie wynika co innego, Użytkownik nie jest uprawniony do przelewu roszczeń przysługujących mu z tytułu Promocji.

§ 9. Prawo właściwe i właściwość sądu 

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu Promocji (włączając w to wszelkie spory powstałe na jego tle, a także jego ważność lub nieważność lub ustalenie jego treści) jest prawo polskie.
 2. Sądem wyłącznie właściwym dla wszystkich sporów związanych z Regulaminem Promocji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Cubic Orb.

§ 10. Zmiana treści Regulaminu Promocji

 1. Cubic Orb zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji.
 2. Zmiana Regulaminu Promocji nie wpływa negatywnie na prawa Użytkowników przyznane im przed wejściem w życie zmiany.
 3. Korzystanie z Promocji po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Promocji jest równoznaczne z akceptacją zmian w Regulaminie Promocji.